TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Đào tạo

Department Of Academic Affairs

pdtao@tdu.edu.vn

THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH - ĐỢT 3 SINH VIÊN CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 17

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông