TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Đào tạo

Department Of Academic Affairs

pdtao@tdu.edu.vn

Các văn bản Đào tạo

SỐ HIỆU VĂN BẢN

NỘI DUNG VĂN BẢN

Kế hoạch số 53 – 16/1/2020

Kế hoạch rà soát, đánh giá, điều chỉnh và cập nhật đề cương chi tiết học phần trình độ đại học

Biên bản họp số 01 – 18/3/2020

V/v rà soát, đánh giá điều chỉnh, cập nhật CĐR, CTĐT và ĐCCT năm 2019

Quyết định số 131 – 25/3/2020

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học được cập nhật, bổ sung năm 2020

Quyết định số 132 – 25/3/2020

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học được cập nhật, bổ sung năm 2020

Quyết định số 133 – 25/3/2020

Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo năm 2020

Quyết định số 171 – 22/4/2020

Quyết định ban hành Đề cương học phần chi tiết trình độ đại học được cập nhật, bổ sung năm 2020

Thông báo số 34 – 10/01/2020

TB Xác định thời gian đào tạo và nội dung, kế hoạch giảng dạy dự kiến trong CTĐT trình độ đại học

Biên bản họp số 02 – 18/8/2020

V/v rà soát, đánh giá điều chỉnh, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo các ngành chuyên sâu đặc thù (tuyển sinh năm 2019), các ngành thạc sĩ năm 2020 và quy trình tổ chức, quản lý báo cáo Seminar

Quyết định số 614 – 07/9/2020

Ban hành CTDT trình độ đại học được cập nhật, bổ sung đối với các ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù

Quyết định số 224 – 15/4/2021

Ban hành Quy định bảo vệ Khóa luận TN/ Đồ án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến

Quyết định số 469 – 21/8/2021

Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học được cập nhật năm 2021

Quyết định số 468 – 20/8/2021

QĐ ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Tây Đô

Thông báo số 534 – 28/7/2021

Xác định thời gian đào tạo, kế hoạch giảng dạy trong CTĐT đại học áp dụng cho khóa 16

Kế hoạch số 604 – 14/9/2021

V/v tổ chức thi kết thúc học học phần học kỳ 1, đợt 1, năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến

Quyết định số 439 – 12/8/2021

Quy định tổ chức giảng dạy trực tuyến ĐHTĐ

Kế hoạch số 718 – 01/11/2021

KH tổ chức thi học kỳ 1, đợt 2 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông