TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Đào tạo

Department Of Academic Affairs

pdtao@tdu.edu.vn

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo, công tác tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tổng thể năm học, chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng, theo dõi và đề xuất điều chỉnh chương trình đào tạo các hệ đào tạo của trường.

- Đề xuất các biện pháp quản lý quá trình đào tạo; phối hợp với các khoa, bộ môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy.

- Nắm bắt tình hình giảng dạy của giảng viên, tình hình học tập của sinh viên; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý hiệu quả việc giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên trong toàn trường.

- Xây dựng và điều phối kể hoạch đào tạo hàng năm; lập thời khóa biểu học tập từng học kỳ của năm học.

- Phối hợp lập đề xuất chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tuyển sinh hàng năm: lập kế hoạch, tư vấn tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển.

- Thực hiện các công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh, bảo lưu khác theo quy định hiện hành.

- Quản lý cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý điểm số của sinh viên toàn trường.

- Xét học vụ, điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp, danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp các khóa đào tạo của trường.

- Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của trường.

- Xác minh và cấp bản sao văn bàng, chứng chỉ theo quy định.

- Làm thường trực các Hội đồng: tuyển sinh và các hội đồng xét lên lớp, ngừng học, thôi học đối với sinh viên.

- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, văn bản... liên quan đến công tác đào tạo; tiếp nhận các đơn từ, văn bản khiếu nại của sinh viên, nghiên cứu đề xuất trình Hiệu trưởng giải quyết việc chuyển ngành, chuyển trường, học hai ngành, bảo lưu kết quả học tập, du học, xuất cảnh của sinh viên. Ký xác nhận, cấp các loại giấy tờ cần thiết cho sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị.

- Tổng hợp khối lượng giảng dạy của các khoa, bộ môn; đối chiếu, xác nhận giờ giảng của tất cả giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng.

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo; tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo; thực hiện các chế độ báo cáo theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

- Chủ trì xây dựng các văn bản quản lý nội bộ về công tác tuyển sinh, đào tạo và các văn bản có liên quan khác.

- Phối hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý, hiệu quả phòng học, giảng đường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đánh giá quản lý chất lượng đào tạo.

- Phổi hợp với các đơn vị chuyên môn thực hiện kể hoạch phân loại, đánh giá chất lượng giảng viên của trường.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường.

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông