VĂN BẢN

Danh mục các Quy chế - Quy định - Quy trình 

 

STT

Quy chế - Quy định - Quy trình

Tải về 

1

Quy định đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHTĐ (302,10/5/2020)

 

Tải về

2

Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHTĐ (484,17/4/2019)

 Tải về

3

Quy trình phục vụ công tác đào tạo Trường ĐHTĐ (788, 30/12/2016)

Tải về

4

Ban hành Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần của Trường ĐHTĐ (994, 17/12/2020)

Tải về

5

QĐ ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học được cập nhật, bổ sung năm 2020

Tải về

6

Quy định về công tác tổ chức và thực hiện dự giờ giảng viên trường ĐHTĐ

Tải về

7

Quy định đánh giá năng lực và xếp loại giảng viên cơ hữu

Tải về

8

Quy định về năng lực ngoại ngữ và tin học của giảng viên cơ hữu

Tải về

9

Chiến lược phát triển Phòng Đào tạo giai đoạn 2018 – 2023, và tầm nhìn đến năm 2035

Tải về

10

Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Đào tạo

Tải về

11

Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ

Tải về

12

QĐ ban hành sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu và các giá trị cốt lỗi của trường ĐHTĐ

Tải về

13

QĐ mở ngành đào tạo từ năm 2006 - 2020

Tải về

14

Báo cáo hoạt động đào tạo từ năm 2012 - 2017

Tải về

15

Quy định các kỹ năng chuẩn đầu ra cho sinh viên trường ĐHTĐ (641, 01/9/2017)

Tải về

Go to top