BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /TB-ĐHTĐ

Cần Thơ, ngày   tháng   năm 2021

                      

THÔNG BÁO

Về việc nhắc nhở sử dụng tài khoản email cá nhân do Trường cấp


Vừa qua, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo phòng Đào tạo xây dựng phương án giảng dạy online học kỳ 1, năm học 2021 -2021 bắt đầu từ ngày 26/7/2021, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác giảng dạy online qua phần mềm Google Classroom và Google Meet.

Nay, Ban Giám hiệu đề nghị Lãnh đạo các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường triển khai nhắc nhở cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên đăng nhập sử dụng tài khoản email Trường (có phần mở rộng là @tdu.edu.vn) để kiểm tra tình trạng hoạt động mail do nhà trường cung cấp để cập nhật kịp thời các mail không vào được hoặc quên mật khẩu trước ngày 20/07/2021, nhằm chuẩn bị tốt cho việc giảng dạy và học tập trực tuyến.

Mọi thắc mắc trong việc đăng nhập tài khoản email vui lòng liên hệ Ban Quản trị thông tin và truyền thông 0292 2473 111, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ.

Lưu ý: Giảng viên và sinh viên phải sử dụng tài khoản email do Trường cung cấp mới có thể tham gia lớp học online.

Đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm thực hiện nghiêm túc các nội dung thông báo này.

 

 eduemail

Go to top