Thông tin tuyển sinh

Thông tin đào tạo

 

  • Thông báo kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2021 - 2022

          https://drive.google.com/file/d/1D5bfMMi-H0r1NeyMPitgkg98-L59hrZv/view?usp=sharing

  • Thông báo về đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2021 - 2022

          https://drive.google.com/file/d/1SK0ACCY33PeBh_CLQa_9l0EDfvPDbmPc/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top