Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Phòng Đào tạo gồm:

           - 01 Trưởng phòng            

           - 01 Phó Trưởng phòng

           - 05 chuyên viên

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

1

Phan Ngọc Thủy

Q. Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Phú Nguyên Hải

Phó Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Thị Hồng Loan

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Đặng Huy Hoàng

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phạm Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Lê Thị Mỹ Trang

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Huỳnh Thanh Danh

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Chia thành 3 bộ phận chính:  Tuyển sinh; Kế hoạch; Hành chính - Giáo vụ.

 Phòng Đào tạo có 03 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Tổ chức - Hành chính và Đào tạo.

 

 

Go to top